Erna gjestet Hedmarken

Erna-på-Hedmarken

Erna Solberg gjestet Hedmarken og ble tatt i mot med stående applaus av en engasjert forsamling på
Rica Hotell Hamar 20/11-2013.                                                                               (Foto: Roger Bjurling)

 

Statsminister Erna Solberg vil bygge samfunnet nedenfra og sette enkeltmennesket i fokus, ikke systemene.
Politikk  og samfunnsutvikling må baseres på tillit framfor kontroll.

 

Vil føre tillitspolitikk

Den nye regjeringen vil føre en politikk som møter samfunnet med tillit framfor kontroll, og som stimulerer flere mennesker til å ta ansvar og bestemme mer over seg selv.
Erna Solberg mente at samfunnet vil bli bedre jo flere som deltar aktivt – enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og private bedrifter i samspill med det offentlige.
Regjeringen legger opp til en enklere hverdag for bedriftene og at lokalpolitikerne skal få bestemme mer på bekostning av staten – dette handler også om tillit, sa Erna Solberg.

 

Kan ikke innfri alle ønsker med en gang

KristinHalvorsen-SV

I 2005 mente finansminister Kristin Halvorsen det var vanskelig å endre på avtroppende regjerings statsbudsjett.
Det har de rødgrønne «glemt» idag.

Da Kristin Halvorsen tok over som finansminister i 2005  sa hun at det ikke er mye endringer som kan gjøres i et statsbudsjett som overtas fra en avtroppende regjering.
Men det har de rødgrønne tydeligvis glemt nå, sa Erna Solberg, som minnet om at den nye regjeringen bare har regjert i noen få uker, og heller ikke har et rent flertall i Stortinget.

Men grepene som er gjort så langt er skritt i riktig retning: å vri pengestrømmen i Statsbudsjettet bort fra byråkratiet og over til områder som styrker Norges vekstkraft.

Noen løfter er viktigere enn andre, sa Solberg, og refererte til

  • kunnskapsløftet for lærerne
  • raskere utbygging veier og kollektivtransport
  • redusert skatt for lønnstakere og bedriftseiere
  • bortfall av arveavgiften
  • styrking av beredskap og tilstedeværelsen for politiet – også i distriktene
  • redusere helsekøene, spesielt for de alvorligste sykdommene
  • mer ressurser til rus/psykisk helsevern gjennom øremerkede midler til kommunene

 

Regional næringsutvikling og arbeidsplasser

De rødgrønne fikk det veldig travelt med å putte etablering av helsearkiv på Tynset inn i statsbudsjettet for selv å få kreditt for prosjektet, sa Solberg, men de slurvet med kvalitetssikringen.
Den nye regjeringen vil ha en konsekvensutredning for å kvalitetssikre prosjektet. Dette har skapt frykt for at det hele legges på is, men Solberg regner med at prosjektet realiseres hvis det ikke avdekkes noe vesentlig negativt.

Når det gjelder penger til regional næringsutvikling, er regjeringen opptatt av å bruke penger på tiltak som gir resultater, derfor er bevilgningen til fylkeskommunen fjernet i statsbudsjettet og overført til veisektoren.
Hun viste til at møter om næringsutvikling ofte er fylt opp av folk fra virkemiddelapparatet, mens næringlivet er fraværende.

Erna Solberg trakk fram IKT-sikkerhet og bioteknologi som viktige vekstområder, og pekte på det sterke faglige IT-miljøet på Høgskolen i Gjøvik og miljøet rundt Biohuset i Hamar.

Hva som skal skje med Innlandsutvalget, som den rødgrønne regjeringen nedsatte for å videreutvikle næringslivet i innlandsfylkene, er ikke ferdig diskutert i den nye regjeringen.

 

Fylkeskommunen består – inntil videre

Fylkeshuset-Hamar

Hedmark fylkeskommune vil bestå inntil nye storkommuner fratar dem oppgavene.

På spørsmål om fylkeskommunen ville bli lagt ned, viste Solberg til at det kun er H og FrP av partiene på Stortinget som er klart for nedleggelse. Derfor vil det neppe skje strukturendringer på dette området i inneværende 4-årsperiode.

Hun mente veien å gå var å starte prosessen med å gjennomgå kommunestrukturen. Konkluderes det med større kommuner, må Stortinget også ta stilling til fylkeskommunens framtid.

Hva blir igjen i fylkeskommunen når kommunene blir større og tar ansvar for flere områder? Mange av de opprinnelige oppgavene er allerede flyttet ut av fylkeskommunene.

Regjeringen vil føre dialog med alle de parlamentariske lederne i Stortinget for å få mest mulig støtte til prosessen.

 

Bompenger fortsatt nødvendig

Autopass

Fortsatt bompenger, men lavere andel enn

Transportnæringen i innlandsfylkene uttrykte bekymring over økningen i bompengefinansieringen av vegnettet.
En lastebiltransport fra Otta til Oslo koster over 1000 kr i bompenger, og dette er en belastning for næringslivet.

Solberg kunne ikke love mindre bompenger i årene framover fordi det skal bygges flere veier enn tidligere – etterslepet er for stort.

Men bompengeandelen skal ned.
Hun viste til enkelte veiprosjekter hvor kostnadene med innkreving av bompenger har oversteget bompengeinntektene.
Nye finansieringsformer vil øke tempoet i vegutbyggingen.

 

Helse og rovdyr – hete temaer i Innlandet

Det ble påpekt fra salen at Helse Sør-Øst bruker masse penger på utredninger med rød-grønn vinkling istedenfor å bruke dem på helse.
Solberg viste til at det skal lages en nasjonal helseplan som skal avklare den framtidige sykehusstrukturen. Før den er behandlet av stortinget skal det ikke skje strukturendringer – med mindre de er faglig godt begrunnet.

Ulv ble også naturlig nok tema da innlandsfylkene møtte statsministeren.
Rovdyrproblematikken kan løses hvis det er vilje til stede, ble det hevdet fra salen.

Statsministeren viste til våre internasjonale forpliktelser, men nevnte samtidig at det pågår en intens debatt i Sverige. Den svenske regjeringen åpner for utvidet jakt fordi rovdyrbestanden er større en nødvendig for å være bærekraftig.

© 2013 – 2015, https:. All rights reserved.

Comments are closed.