Hamar: Jernbane og politikk


HellOnWheels_Hamar

Jernbaneutbyggingen er det viktigste temaet i kommunevalget i Hamar.  Men Hamar AP vil ikke mene noe om saken.
Det kan koste dem dyrt – for Høyre, Venstre og By- og Bygdelista er politisk proaktive med idéer og visjoner om byens framtid.

 

«Politikk er å ville»

OlofPalme

«Politikk er å ville», mente sosialdemokraten Olof Palme

Jo da, det var den svenske sosialdemokraten Olof Palme som formulerte begrepet: «Politikk er å ville».  Hans likesinnede i Hamar AP ser ut til å ha glemt dette. Her dreier politikk seg mer om administrasjon, utredning og saksbehandling.

Opposisjonspartiene har ut fra visjoner om Hamar og strategisk tenkning allerede konkludert med at ytterligere utbygging langs eksisterende jernbanetrasé er uheldig for byens framtid.
Det trengs selvfølgelig ikke utredninger for å konkludere slik. Og dét faller Hamar AP tungt for brystet – beskyldningene om useriøsitet og vingling hagler.

Hamar AP har selv ingen mening om trasévalget før jernbanebyråkratiet legger fram en ferdig utredning. Slik sett blir byråkratene premissgiver for Hamar APs politikk,  mens Høyre, Venstre og BBL gjennom sin politikk vil legge premisser for Jernbaneverkets  utredninger.

Å unnlate å mene noe om den viktigste valgkampsaken er neppe noe smart trekk.
Det kan velgerne oppfatte som politisk lureri, for folk flest regner med at Hamar AP ønsker seg Jernbaneverkets drømmeprosjekt – H1.
Taktikken kan derfor ende med «Hell On Wheels» for partiet.

 

Hva mener egentlig Hamar AP? 

Svært mye av utsagnene fra Hamar AP om jernbaneutbyggingen i Hamar har undertonen: «Vi må gjøre som Jernbaneverket sier».   Og Jernbaneverket benytter enhver anledning til å så tvil om alle andre løsninger enn den vestre jernbanekorridor (H1). Ingen tvil om at disse har «funnet tonen» seg imellom.

Vi har vel egentlig aldri hørt Hamar AP uttale noe om jernbaneutbyggingen som ikke understøtter å bygge videre på nåværende trasé, men med jernbanebru i havnebassenget.

Partiet trekker stadig fram tidsaspektet når de uttaler seg om jernbanesaken. Det viktigste er åpenbart at det ikke blir forsinkelser i utbyggingen – ikke hvilken løsning som velges.  Det meste kan tydeligvis svelges for å få det til.

«Toget bør fortsatt bidra til å videreutvikle sentrum og byen bør vokse rundt en jernbanestasjon og et kollektivknutepunkt», mener Hamar AP.

Det eneste som blomstrer rundt jernbanestasjonen..

Det eneste som blomstrer rundt jernbanestasjonen..

Dette er en av mange politiske «floskler» som ikke tåler å bli kikket nærmere i kortene. Jernbanestasjonen i Hamar har ikke ført til noen utvikling i sin umiddelbare nærhet – snarere tvert i mot. Det eneste som blomstrer der, er den vakre, lille parken foran jernbanestasjonen.
Nei, det er helt andre drivkrefter som har ført til utvikling i Hamar –  og i andre deler av sentrum.

En jernbanestasjon er en sluse for å reise til og fra byen, og bør ikke tillegges særlig mer enn det. Derimot er det viktig at et slikt trafikk-knutepunkt ikke blir inneklemt i en bykjerne, men har lettest mulig atkomst for innbyggerne i alle deler av byen og hele omegnen.
Slik sett er dagens jernbanestasjon – eller en ny stasjon i byens sentrum – uegnet i et 100-års-perspektiv, som det nå må planlegges for.

Hamar AP likestiller også inngrep i strandsonen i Hamar sentrum – Koigen, Strandgateparken og bryggeområdet – med «strandsonen» ved Vikingskipet og Åkersvika. Hvis partiet virkelig mener at disse områdene kan likestilles med tanke på byens attraktivitet og trivselsfaktor for byens befolkning, ja da er de bokstavelig talt «på feil spor».

Hamar-Bibliotek-rives

Kommunal «rasering» på Stortorget

Hamar AP er også opptatt av at «bydeler ikke skal raseres».
Vi kjenner igjen formuleringen, den brukes ofte som argument mot østre jernbanekorridor. Sterk ordbruk, som partiet gjerne anklager andre debattanter for, men la gå med det.

Det bør vel ikke overraske noen at en formidabel jernbaneutbygging som dette vil berøre noe av den eksisterende bebyggelse, men selvsagt ikke rasere en bydel.

Folk som har vokst opp i Hamar har nok sett mye «rasering av bebyggelse» opp gjennom årene, hvis vi skal legge denne språkbruken til grunn. Byfornyelse er vel en mer passende betegnelse, og ikke så negativt ladet.

Vi er så freidige å hevde at hvis Hamar skal utvikles og vokse, så krever det en betydelig fornyelse og fortetting av boligmassen – det betyr flere boliger på samme areal.
Det bør også politikerne i Hamar være ærlige på.

I sin iver etter å pynte på vestre jernbanekorridor stiller Hamar AP flere «krav» til Jernbaneverket. Som f.eks at Røros- og Solørbanen må elektrifiseres og at godstrafikken kanaliseres dit. Partiet vil heller «ikke tillate» parkering av godstog i bykjernen når de ikke er i bruk.

Dette er «spill for galleriet». Hamar kan selvsagt ikke stille slike krav til Jernbaneverket, det vet nok Hamar AP selv også.

 

Hamars attraktivitet

Koigen

Sett i ettertid ble det gjort en tabbe for 150 år siden da jernbanen ble plassert på en fylling langs Mjøsstranda.
Men Hamar hadde neppe store påvirkningsmuligheter den gangen, i hvertfall mindre enn i dag.
Nå gir imidlertid den nasjonale InterCity-satsingen byen en mulighet til å rette opp dette og utvikle bykjernens nærhet til vannet.

Hamars strandsone er enestående – hvis man ser bort fra jernbanefyllingen som avskjærer bysentrum både fysisk og visuelt fra vannet. Koigenområdet er et godt eksempel på hvordan slike områder kan utvikles.

Hamar by vil bli svært attraktiv hvis man fjerner togtraséen og utvikler Strandgateparken og bryggeområdet til rekreasjons- og aktivitetsformål.  Det vil gi Hamar et sammenhengende rekreasjonsområde fra Vannverket til Espern – få byer kan skilte med noe slikt.

 

Korridorvalget

Mye er sagt og skrevet om de ulike løsningene som nå utredes – vestre, midtre og østre jernbanekorridor – og mer vil komme når utredningen ligger på bordet.
Vi vil nok bli «bombet» med detaljer av faglig art som lett kan føre til at vi mister overblikket.

Og overblikket – den strategiske dimensjonen – er allerede i dag åpenbar:
Ønsker vi å åpne sentrum mot Mjøsa og utvikle bykjernen ut fra det?
I så fall må vestre jernbanekorridor velges bort!

Av de to gjenstående løsningene er østre jernbanekorridor best av flere grunner.

FullSizeRender

Bussterminalen ved Vikingskipet

Området rundt Vikingskipet er et naturlig trafikknutepunkt når man ser Dovrebanen, Rørosbanen og E6 i sammenheng. Og det bør man.

Et slikt trafikknutepunkt skaper nødvendigvis mye trafikk og parkeringsbehov.
Av miljømessige hensyn bør ikke denne trafikken sluses inn i bykjernen.

Tyngdepunktet i Hamar vil over tid flyttes østover. Løftes blikket ut over kommunegrensen, vil man se det betydelige potensialet for vekst som ligger på motsatt side av Stangebrua. En stor del av Stanges befolkning har allerede sin tilhørighet Hamar, også til jernbanestasjonen. Og flere vil de bli.

 

Valgets kvaler

Jernbanesaken er utvilsom den viktigste saken i det forestående kommunevalget.

Det betyr selvsagt ikke at kommunen selv avgjør hvilken jernbanekorridor som skal velges, men det er svært viktig hvem som sitter med makten i Hamar etter valget.

  • En stemme til Arbeiderpartiet øker sannsynligheten for at det bygges en gedigen jernbanebru i Hamars havnebasseng.
  • Ønsker man å bevare strandsonen i Hamar sentrum er det tryggest å stemme på Høyre, Venstre eller By- og Bygdelista.

GODT VALG!

 

© 2015 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.