Hamar: Ordfører-kampen

Fangberget_Aspeli

Hamarvalget blir en triller. AP og Høyre går tilbake, mens BBL holder stand. Det kan føre til regimeskifte i Hamar.
Men Høyres Knut Fangberget må nok mobilisere sterkt for å bli byens neste ordfører.

 

Ordførervalget

«May the best man win» heter det, men i politikken er ikke dét noen selvfølge.  Da må i tilfelle ordførervalget avgjøres i direktevalg.  Nei, her er det partiene som rår.

"The best man?"

«The best man?»

De er det mange av, og ettersom ingen av dem har flertall, er det nesten umulig å forutsi om den neste ordføreren i Hamar heter Aspeli, Busterud eller Fangberget.

Det avgjøres i «hestehandelen» mellom partiene etter valget –  med «kjøp og salg» av posisjoner og politiske løsninger.

Om Knut Fangberget er «the best man», er det sikkert delte meninger, men han er utvilsomt en politiker med alle de egenskapene en dyktig ordfører skal ha.

Vi har tatt en prat med Fangberget om ordførerrollen og Hamars utfordringer.

 

Kontakter i regjeringen er viktig

Har du et godt politisk nettverk?

Knut Fangberget - Erna Solberg

Regjeringskontakt er viktig, mener Fangberget

— Ja, og dét er veldig viktig for en Hamar-ordfører nå.
Mange av de store saker som kommunen skal behandle, skal også vedtas sentralt.
Det gjelder E6 og jernbaneutbyggingen, men også en del andre saker.
Hvis du skal gjøre noe for Hamar, må du ha gode forbindelser til de som styrer Norge i dag.
Jeg har jobbet politisk for Høyre i en årrekke – helt tilbake til 1975 – og har god kontakt med de som håndterer disse sakene.
Regionalt kjenner jeg både det politiske miljøet og næringslivet godt. Og etter 15 år som bedriftsrådgiver har jeg også god oversikt over investor- og gründermiljøet i regionen.

Hva er det viktigste ved ordførerrollen?

— Det er viktig å opptre som «styreleder» for kommunen,  «AS Hamar».
Hamar kommune er presset økonomisk for tiden, og da må vi gjøre de riktige tingene.

Eksempelvis er andelen eldre litt lavere nå enn den har vært på en stund. Det gjør at vi kan prioritere unge og barnefamilier en periode. Men i løpet av 10 år må vi ha bygget opp en økonomisk reserve.

Det å være styreleder betyr å påse at det rapporteres til styret, og gi ledelsen nødvendig backing. Det har rådmannen i Hamar manglet de siste årene. Vi er i en periode nå med en anstrengt økonomi – først og fremst på grunn av et for høyt kommunalt forbruk, for vi har ikke mer gjeld enn mange andre kommuner.

Vi har sett mye «snorklipping» fra ordføreren i Hamar, er det feilprioritering?

— Vel, det forventes jo at en ordfører er til stede på viktige begivenheter for kommunen og ved besøk både fra inn- og utland. Å bygge relasjoner er en viktig del av jobben, og da må man kunne kommunisere godt både på norsk og engelsk. Det kan jeg, og med manus skal jeg nok takle tysk og fransk også.

 

Hamars anstrengte økonomi

Hva skjer den dagen renta går opp og «pensjonsbomben» for kommunens ansatte utløses?

— Hamar er i den heldige situasjon at vi har avsatt riktig til pensjonsmidler gjennom mange år, slik at vi sitter på en svært liten «pensjonsbombe». Mange kommuner har gitt blaffen i å gjøre det, og de får problemer.
Men renten blir en kjempeutfordring, en prosent utgjør 12-15 millioner. Vi må stressteste kommuneøkonomien med en renteøkning på 3-4%, og avsette midler slik at vi tåler en slik renteoppgang da den kommer.

Jeg har også gått i bresjen for at kommunen skal vedta et 10-årsbudsjett. Vi må mene noe om hvor vi skal være økonomisk om 10 år, og regne oss tilbake for å finne ut hvilke tiltak vi allerede nå må sette i verk. Slik må både styreledere og ordførere tenke.

 

Samarbeid og handlekraft

Har du det som trengs for å lede en politisk allianse?

— Samarbeidsevne er helt vesentlig her, og jeg tror nok at jeg oppfattes som en samlende person som er lett å ha med å gjøre. Jeg kan å få folk til å møtes, og til å møtes igjen. Det er en styrke som også er viktig i forhold til de 2500 ansatte i kommunen.

Har du handlekraft nok til å skape dynamikk i kommunen?

— Det mener jeg, men for å få det til vil jeg ha den 10-årsplanen jeg nevnte, slik at alle vet hvor vi skal – og vi må faktisk gjennomføre den.

Å ha målene på plass gjelder i høyeste grad også jernbanesaken – vårt mål om jernbanefri strandsone ble satt for 5 år siden, og vi har også lenge ment at det er vesentlig å framføre sporene til Brumunddal.  Og vi jobber systematisk for å få dette til.
Slik må vi også tenke rundt en utviklingsplan for kommunen.

 

Ikke flere store investeringer

Forutså ikke kommunepolitikere hva som ville komme da de store investeringene ble besluttet?

— Dette ble jo vedtatt før jeg kom inn, men sett i ettertid tror jeg nok ingen ville ha gjort det annerledes. De økonomiske konsekvensene ble nok undervurdert av både rådmann og politikere. Det er jo faktisk godt gjort at situasjonen ikke er værre enn den er.

Har kommuneorganisasjonen vært kompetent nok i de store prosjektene?

Kulturhus_byggeprosjekt

Ikke flere slike prosjekter med det første, mener Fangberget

— Ja, jeg vil si det. Men jeg tror nok kommunen burde leid inn en gjennomføringsorganisasjon fra starten av. Her var det snakk om 64 prosjekter samtidig.

Er det rom for flere store investeringer i Hamar kommunes regi?

— Nei, nå må vi samarbeide med private om utbyggingsoppgaver. Kommunen bør ikke bære risikoen for store byggeprosjekter, som f.eks barnehager og sykehjem, men vi kan leie oss inn til en forhåndssatt pris. Det samme gjelder parkeringshus.

De store investeringene må jo ha lagt beslag på mye ressurser i kommuneadministrasjonen, og når dette avtar blir det vel nedbemanning, sluttpakker og ansettelsesstopp?

— Nei, det trenger vi heldigvis ikke. Hamar Kommune har 2500 ansatte og ansetter 200-250 hvert år for å fylle opp etter de som slutter. Hvis vi eksempelvis tok vekk 100 av disse stillingene, og klarer oss med færre ved å effektivisere, da har vi løst mye av problemet. Vi må også investere målbevisst for å få lavere driftsutgifter.
Undersøkelser viser at vi har overkapasitet på enkelte områder, f.eks innen skolesektoren. Da må vi gjøre noe med det, slik at vi forbedrer kommuneøkonomien.

Hvis du nå skulle bli ordfører, hva mener du er den viktigste jobben, hva vil du starte med?

— Det må bli å skape forståelse for en 10-årsplan for kommunens økonomi.

Det blir ikke flere idrettshaller og baneanlegg i Hamar med deg ved roret?

— Nei det blir det ikke, og det er synd at det ikke er planlagt helhetlig på dette området tidligere, slik at idrettsbane, håndballhall og ny barneskole ble sett i sammenheng på Børstad. Men nå er det litt for sent.

 

Hvem blir ordfører?

Men hvordan skal du bli ordfører, da?

— Vel, vi i opposisjonen har jo samarbeidet godt gjennom hele siste perioden, det må vi bygge videre på.

Til tross for ideologiske forskjeller mellom deg og Busterud?

EinarBusterud_BBL

Einar Busterud satser på comeback som ordfører

— De er nok der, men det kommer ikke til å hindre et samarbeid. Utsetting av kommunale tjenester innen eldreomsorg o.l. er ikke aktuell politikk for oss nå, men samarbeid med private aktører om f.eks utbygging av barnehager er aktuelt. Og dette er uproblematisk i forhold til våre samarbeidspartier. Vi har nok av andre saker å gjennomføre som kan bedre situasjonen i kommunen.

Det er vel naturlig at det største partiet har ordføreren i en slik politisk allianse?

— Ja, det er utgangspunktet.

Er ønsket om ordførervervet så sterkt at det kan sette en slik allianse i fare?

— Nei, jeg ser ikke noe problem med å bli enig om dette.

Og valgresultatet blir?

— Omtrent som det lå ved siste kommunevalg, muligens litt under. Høyre er kanskje partiet med det største mobiliseringspotensialet. Den siste uka er viktig i så måte.

 

© 2015 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.