Jernbanen i Hamar

Jernbanen Lyntog Hamar

Hamar har nå en enestående mulighet til å rette opp en 120 år gammel «feilplassering» av jernbanesporene i byen.
Men har Hamars politikere nok bein i nesa til å hamle opp med lokale og sentrale byråkrater?

 

Jernbanens betydning for Hamar

Jernbaneutbyggingen har ført med seg vekst og velstand for mange byer og tettsteder her til lands.

Jernbanen stasjon

Jernbaneområder har aldri vært spesielt vakre…

Men ingen annen by langs skinnegangene fortjener benevnelsen «Jernbanebyen» mer enn Hamar.


Byen ble knutepunktet mellom 3 banestrekninger:  nord-, øst- og sørover . Det ble etablert både jernbaneverksted (1862) og jernbanemuseum (1896) på stasjonsområdet, og ved støperibedriften Hamar Jernstøberi (1895) ble det rundt århundreskiftet produsert jernbaneutstyr og damplokomotiver. Jernbaneaktiviteten livnærte direkte og indirekte en betydelig del av Hamars befolkning.

Selv om det i dag er vesentlig færre som lever av jernbanevirksomheten, og selv om vi i stor grad forflytter oss langs veinettet, er jernbanen fortsatt en viktig faktor for utviklingen i Hamarregionen.

Og viktigere vil den trolig bli med miljøutfordringene i årene framover.

Men ikke så viktig at dagens jernbanetrasé skal være en premiss for Hamar sentrums framtidige utforming.

 

Flytting av jernbanetraséen gir unik sjøside

Nåværende jernbanespor i sentrum skaper en barriere mot Mjøsa både visuelt og adkomstmessig.

Og det var høylydt diskusjon og motstand fra byens befolkning mot en slik plasseringen før den ble bygget. Men det nyttet ikke, planleggerne fikk sin vilje. På samme måte som da selve byen skulle anlegges.
Folk med lokalkunnskap advarte planleggerne mot å bygge for nær mjøsstranda på grunn av flomfaren, men forgjeves. Byen hadde utvilsomt vært tjent med at husene i Strandgata hadde ligget litt høyere.

Hamars trasé-problem er ikke enestående. Jernbanetraséer sperrer mot sjøen i mange byer.

Hamar strandsone jernbanen

Et vakker skue i Hamars strandsone – til nå….

Men i Hamar har politikerne nå en mulighet til «å rette opp att ælle feil i frå i fjor» og sørge for at byens unike sjøside kommer til sin rett.

Utvikling av strandsonen, flytting av jernbanetraséen og frigjøring av jernbanearealene i sentrum er de viktigste langsiktige beslutningen politikerne kan ta for byen.
Viktigere enn kulturhus, idrettshaller og torg.

Arealene som jernbanen i dag legger beslag på, vil gi uanede muligheter til å utvikle en svært attraktiv sjøside, både for bolig, næring og rekreasjon.

Det er derfor vanskelig å forstå at Hamars politikere og kommunens planleggere ikke har vært mer opptatt av mulighetene en ny jernbanetrasé åpner opp for.

 

Hvem bruker toget og hvor bor de?

Man trenger ikke være byplanlegger med doktorgrad for å forstå at det ville være ideelt hvis alle togreisende bosatte seg i gangavstand til jernbanestasjonen – det ville fjerne all mate-trafikk. Men dette er selvsagt et håpløst utgangspunkt med det bosettingsmønstret vi har her til lands.

Sykle til jernbanen

Hamars byplanleggere vil helst at reisende skal gå og sykle til jernbanestasjonen….

Likevel trekker planleggerne en sirkel med 1 km radius fra nåværende stasjon og konstaterer at det bor 3500 mennesker der, og at det er 9200 arbeidsplasser innenfor sirkelen. Underforstått bør stasjonen ligge der den ligger idag. Man gjør på en måte lokaliseringen av jernbanestasjonen til en «Hamar-sentrum-greie».

Men det bor faktisk 30-40000 mennesker spredt omkring i området som sokner til jernbanestasjonen i Hamar. Det må nok tenkes litt annerledes enn i europeiske storbyer med konsentrert bosetting.

Hvem reiser med toget til og fra Hamar, hvor bor de, hva slags type reiser, og hva slags tilbringertjeneste er de best tjent med. Hva vil kjennetegne framtidas trafikkøkning – er det trafikk nordover, sørover eller østover – er det arbeidsreiser, forretningsreiser, feriereiser etc.

Slike analyser ville ha vært et godt utgangspunkt for å diskutere lokaliseringen av jernbanestasjonen og trasévalget i Hamar.

 

Trafikk-knutepunktet ut av bykjernen

I motsetning til Hamars byplanleggere, mener vi at Hamarregionens framtidige trafikk-knutepunkt  ikke bør ligge i bykjernen, men i umiddelbar nærhet av den.

Er gangsynet i behold, vil man se at det allerede i dag er ganske kaotiske trafikkforhold utenfor jernbanestasjonen på de mest trafikkerte tidspunktene.
Og dette vil forsterke seg i takt med trafikkøkningen på jernbanen.  

Tilrettelegges det ikke for økt trafikk og parkering av biler og busser i området, får de reisende en vanskeligere adkomst til jernbanen. Men dette vil føre til økt belastning på bymiljøet. Og det dreier seg ikke bare om trafikkbelastning i jernbanestasjonens umiddelbare nærhet, men langs trafikkårene fra vest, nord og øst for stasjonen.
Denne trafikken må løftes ut av bykjernen!

Hamar sjøside1892 uten jernbanen

Hamar sjøside uten jernbane – anno 1892
Når kommer tilsvarende framtidsskisse, Morten Aspeli?

Det er jo også et paradoks at all togtrafikk mellom Oslo og Trondheim skal sluses gjennom Hamar sentrum.
Noen prøver seg med et tøvete argument om at da får mange se den vakre byen vår, og kanskje vil flytte hit.
Tilflytningen blir neppe større eller mindre ved å flytte jernbanetraséen ut av bykjernen.

Vi som vokste opp i Hamar sentrum for en mannsalder siden husker biltrafikken på riksvei 50 fra Oslo og nordover som strømmet gjennom sentrum på de store utfartsdagene.
Noen fryktet byens undergang og at Hamar ville utgå av den nasjonale bevissthet da nye E6 ble etablert.
Det skjedde selvsagt ikke, selv om omsetningen sviktet noe i pølsebodene på Østre Torg og Stortorget.
Men bykjernen ble jo mye triveligere uten gjennomgangstrafikken.

 

Motstridende interesser – vikarierende argumenter

Debatten om framtidig jernbanetrasé farges naturlig nok av hvilke egeninteresser man har av saken.

Folk i Østbyen/Briskebyen går på barrikadene for å forsvare sine interesser mot både vei- og jernbaneutbygging som berører bydelen. Og beboere langs nordgående jernbanespor argumenterer høylydt mot de inngrep som dobbeltspor vil medføre for dem.
Noen næringsdrivende, som eiendomsselskaper og hoteller i bykjernen, har også meninger om trasévalget som preges av egeninteresser.
Slike protester er selvsagt helt legitime og må lyttes til, og det er positivt at de kommer til uttrykk i all offentlighet.

Men de skjulte agendaene og diskusjonene på bakrommene er bekymringsfulle i slike prosesser – også denne.

Hamar Sjøfront scene jernbanen

Flotte presentasjoner av bruprosjektet, men virkeligheten vil nok ikke se så vakker ut…

Og det vil være naivt å tro at det ikke allerede nå jobbes hardt for å beholde eksisterende jernbanetrasé, men legge den på bru over havnebassenget.
I debatten har det blitt reist spørsmål om kommunens byråkrater og «jernbaneinteressene» i ulike avskygninger har inngått en uformell allianse i denne saken.

Det er nok ikke utenkelig.
Jernbaneverket, NSB, JernbanemuséetRom Eiendom og jernbanens fagforeninger er tunge aktører, som nok helst ser at jernbanetraséen ligger mest mulig fast.
Og Hamar Kommune har lenge hatt som «føring» i prosessen at jernbanestasjonen skal ligge i sentrum.

Arkitektskissene som ble utarbeidet for Hamars sjøside, kan ikke oppfattes som noe annet enn propaganda for å selge inn kommunens «føring».
De ble da også presentert på et folkemøte der man ikke hadde lov å diskutere andre løsninger.
Dette peker slett ikke i retning av «den åpne byen», som kommunen selv liker å framstille seg som.

 

Sterkt byråkrati mot svake politikere?

Hamar har  vært styrt av sterke rådmenn opp gjennom åreneOg folk flest så ikke forskjell på kommunal administrasjon og politikk – alle var rekruttert fra det samme politiske miljøet.

Det er nok ikke slik lenger,  «riktig politisk farge» er neppe utslagsgivende når kommunale byråkrater skal ansettes.
Men det kommunale byråkratiet har ikke blitt svakere enn før, snarere tvert i mot.
Og hvis det i denne saken er inngått en stilltiende allianse med jernbaneinteressene, skal den politiske ledelsen sannelig ha bein i nesa for å gå imot dem.

Den politiske opposisjonen i Hamar har vært ganske åpne i diskusjonen om valg av jernbanetrasé – all honnør for det!
Men ordfører Aspeli (AP) og varaordfører Byberg (KrF) har «mumlet» mye i denne saken – nå må de snart ut på banen…

 

Det er to hovedalternativer for jernbanetrasé i Hamar.
Den ene går gjennom bykjernen, den andre like utenfor, via Vikingskipet.
Ikke begå samme feil en gang til ved å lage en ny barriere mot Mjøsa!

 

Hamar luftfoto jernbanen

Flytting av dagens jernbanetrasé er av stor betydning for utviklingen av Hamar sentrum.
Vikingskipet er godt egnet som trafikk-knutepunkt for hele Hamarregionen.

 

 

 BILDER FRA HAMAR JERNBANESTASJON

 

© 2014 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.