Navarsete (SP) og kommunal innovasjon

Er lokalpolitikere og kommuneansatte innovasjonsarbeidere?
Det påstår Senterpartiets statsråd Liv Signe Navarsete.
Beklager, vi får ikke den beskrivelsen helt til å stemme.

 

Innovasjon – et verdiløst begrep

Den vanlige, folkelige oppfatningen av begrepet innovasjon er at noen har funnet fram til noe originalt, banebrytende og verdiskapende, f.eks et produkt, en prosess eller organisering.

Men Navarsete tar ikke utgangspunkt i den folkelige oppfatning – hun bygger på Østlandsforsknings undersøkelse om innovasjon i kommunesektoren.
Her brukes definisjonen «noe nytt eller vesentlig forbedret i forhold til hva det var før».

Da passer begrepet innovasjonsarbeider på alle arbeidstakere i Norge!

Ordet innovasjon har slik sett blitt ganske verdiløst. Det er puttet så mye inn under begrepet at det ikke betyr noe annet enn forandring – stor eller liten.

En skal lete lenge etter virksomheter der det ikke skjer noe nytt eller foretas visse forbedringer.
Men forlanges det vesentlig lønnsomhetsforbedring eller økonomisk verdiskaping som følge av dette – vel, da faller nok mange virksomheter utenfor innovasjonsbegrepet.

At det skjer mye nytt også i offentlig sektor vil nok mange skrive under på, men det er nok delte meninger om alt det nye fører til en vesentlig forbedring for innbyggerne. I hvert fall hvis man spør folk som er berørt av de store endringene i helsevesenet, NAV, skoleverket osv.
Og lønnsomheten av disse forbedringene – tja, hvordan måles nå den?

 

Innovasjonsundersøkelsen

Hvilket faktagrunnlag bygger den omtalte innovasjonsundersøkelsen i kommunene på?

Av 430 kommuner her i landet, fikk 224 tilsendt et spørreskjema som rådmannen skulle besvare.  Av disse svarte bare 72, en eksepsjonell lav svarprosent.
Tilbakemeldingen fra mange av dem som unnlot å svare, var at de ikke hadde drevet innovasjonsarbeid. Og de kommunene som svarte, var mest sannsynlig de som var mest opptatt av fornyelser.  I tillegg ble det gjennomført intervjuer av 5 rådmenn eller ordførere.

Innovasjonsrapporten bygger altså på et svært snevert og skjevt utvalg.
Og når i tillegg innovasjonsbegrepet i undersøkelsen omfatter de fleste forandringer som skjer i kommunene, synes vi rapporten hører hjemme i kategorien «intetsigende forskning».

Det er i hovedsak innen administrasjon det foretas innovasjoner, forteller rapporten oss.
Ikke overraskende når for eksempel kjøp av nytt dataprogram defineres som innovasjon.
Også innen kommunenes tjenesteproduksjon foregår det endringsprosesser, men i hovedsak dreier det seg om å kopiere hva andre kommuner har gjort.
Bare 13-14% av «innovasjonene» er utviklet i egen regi.

Kommunene selv mener at lovverket virker hemmende på innovasjon.
Det er ikke riktig svar, mener forskerne bak rapporten, og påpeker at lover og reguleringer i høy grad stimulerer til innovasjon,  såkalt «reguleringsinnovasjon».
Så flott – når lovverket tvinger kommunene til å endre på noe, er altså kommunene innovative!

 

 Navarsete-tøv

Navarsetes ordvalg har nok til hensikt å forlede folk til å tro at kommunesektorens virksomheter er så innovative at det er unødvendig å vurdere alternative tjenesteleverandører.

Stikk i strid med en innovativ tilnærmingsmåte, vil hun at alt skal være som før.
Det offentlige skal ha tilnærmet monopol på tjenestene som ytes til befolkningen.

 

 Navarsetes påstand om at «lokalpolitikere og kommuneansatte er innovasjonsarbeidere» er renspikket tøv.

 

© 2012 – 2015, https:. All rights reserved.

Comments are closed.