Sykkel – Elsket og Hatet!

Fuck_Syklister

Det skal bli attraktivt å sykle for alle – det er hovedmålet for Sykkelstrategien i Norsk Transportplan 2010-2019. Planen levner liten tvil om at det blir bedre å være syklist og værre å være bilist i årene framover.

 

Sykkel som nasjonal strategi

Sykkeltrafikken i Norge skal minst utgjøre 8% av alle reiser, og i byer og tettsteder skal den fordobles. Målet er at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.
Årsaken til at det satses på sykling er at det gir bedre helse og bidrar til et bedre miljø.

Sykkelandelen i Norge ligger naturlig nok langt under andre europeiske land, men myndighetene velger å tone ned årsaksforhold som klimatiske og topografiske forhold, og ikke minst, spredt bosetning. De legger mer vekt på manglende tilrettelegging og motivasjon for sykkelbruk, for det kan man gjøre noe med ved å tilføre mer penger.

De stipulerte målene skal nås gjennom

  • økte bevilgninger til investering og drift av sykkeltiltak
  • bompengefinansiering av hovednett for sykkeltrafikk
  • nedsatt fartsgrense til 30 og 40 km/t i byer og tettsteder
  • redusere biltrafikk gjennom veiavgifter og parkeringsrestriksjoner
  • sykkelfelt i gater på bekostning av kjøre- og parkeringsarealer for biler
  • stimuli som kjøregodtgjørelse for sykkel i tjeneste
  • kampanjer og motivasjonstiltak for sykling

Med denne innsatsen mener myndighetene det er mulig å nå 8% sykkelandel i løpet av 20 år.

 

Blir værre for bilistene

For å oppnå målene skal det altså legges restriksjoner på biltrafikken. Det skal bli dyrere og mer komplisert å bruke bil.
I hvilke situasjoner er det vi først og fremst bruker bil?

Statistikken over transportmiddelbruk gir oss en pekepinn på det:

Transportmiddelbruk - 2009
SUM DAGLIGE
REISER
ARBEIDSKOLEOMSORGINNKJØPFRITID
BESØK
TIL FOTS
22
11
31
9
23
33
SYKKEL
4
6
10
1
3
5
BIL - MOPED
63
67
16
88
66
53
KOLLEKTIVT
10
15
43
2
6
8
ANNET
1
1
0
0
1
1
Tabellen viser andel av reiser i %

 

Ikke uventet er det bilbruk knyttet til omsorg(barnehage), arbeid og innkjøp som blir rammet av en mer restriktiv holdning til bilbruk fra myndighetenes side.
Vi tror nok at det i liten grad er mulig å forskyve transporten i disse situasjonene over til sykkel. Kanskje noe på arbeidsreiser i sommerhalvåret i byer og tettsteder, men mye av sykkelpotensialet er nok allerede tatt ut. Det er en rekke forhold knyttet til arbeids- og livssituasjonen som avgjør om sykling er et reelt alternativ til bil eller kollektive transportmidler.

Når det gjelder skoleveien er det minimal miljøgevinst å hente – 41% ungene bruker sykkel eller beina, mens 43% kjører kollektivt. Skal sykkelandelen økes, blir det på bekostning av kollektivtransport – biltransporten på skoleveien skyldes nok i første rekke kombinasjonen med foreldrenes arbeidsreise. Resultatet blir sprekere unger (+) og mindre trafikkgrunnlag for bussene, med fare for dårligere kollektivtilbud (-).

 

Sykkelsatsning for de unge og spreke

Bedre helse og bedre miljø er som nevnt de to viktigste motivene bak myndighetenes sykkelstrategi. Og det er innlysende at mer sykling vil være positivt for begge deler. Men vi synes nok at argumentasjonen smaker propaganda når det i transportplanen f.eks. antydes at man lever 6 år lengre ved å bli syklist!

[pullquote]   …det har vokst fram en sykkel-kultur som gjør at mange har sykling «langt opp i halsen»[/pullquote]

At det er viktig å få barn til å sykle til og fra skole, er vi helt enig i. Men målet om å øke andelen syklende og gående barn og unge fra 60% til 80%  vil nok bli vrient å nå, ettersom skoler sentraliseres og legges ned i distriktene.
Utallige fritidsaktiviteter for disse aldersgruppene er forøvrig basert på bil – og mange foreldre har lang erfaring som sjåfør til og fra fotballtrening, turneringer, musikkundervisning osv.

Den økende andelen eldre i Norge i årene framover bidrar også til at målet for sykkelbruk blir vanskelig å nå. Selv om det finnes hederlige unntak, er de eldre neppe de ivrigste syklistene. Satsningen som nå gjøres for å fremme syklismen er derfor i første rekke rettet mot de unge og spreke i befolkningen.

 

Sykkel-fantomene – «Fuck Syklister!»

Det er mye positivt knyttet til tiltakene myndighetene gjør for å fremme sykling blant befolkningen. Men også på dette området har det vokst fram en kultur som gjør at mange får sykling som fenomen «langt opp i halsen».

Denne kulturen er drevet fram av sykkelsporten. Høy fart og hensynsløshet i trafikken karakteriserer «sykkelfantomene», som mener å ha fortrinnsrett og forkjørsrett på veier, i gater, kryss og på sykkel- og gangveier. Og jo flere av dem som sykler sammen, desto mer selvsikre blir de.

I rettferdighetens navn:SykkelFantom
… det finnes mange syklister som opptrer eksemplarisk!

Men det er ubegripelig at en gruppe sportsutøvere uhemmet får lov til å utøve sine aktiviteter hvorsomhelst på bekostning av andre trafikanter, enten de er kjørende eller gående.

Det bør settes en maksimalfart for syklister når de sykler på sykkel- og gangsti. Sykling på vei der det er investert i sykkelstier bør forbys – mil etter mil av sykkelstier ligger øde mesteparten av døgnet. Det bør også være forbudt for syklister å sykle flere i bredden og på denne måten hemme trafikkflyten og skape trafikkfarlige situasjoner.

 

Inntar nye arenaer

Tursti med sykkelspor

Fredfylte skogsstier har stort sett vært forbeholdt turfolket og joggerne. Men nå er det slutt på den freden også, for de fartsgale syklistene leter etter nye utfordringer.
Skogs- og fjellstier ser ut til å være den nye arenaen som skal inntas – inspirert av Birkebeinerrittet og lignende arrangementer.

Og syklistene mener de har fortrinnsrett her også – farten senkes ikke, de gående må skvette ut av stien for å slippe fram fartsidiotene. Og det går ikke bare ut over turfolket, også stiene får hard medfart.  Sykkelen setter spor etter seg i skogsbunnen, og enkelte steder blir det ganske uframkommelig, slik bildet viser.

 

 Det satses stort på syklismen i Norge gjennom investeringer i infrastruktur og annen tilrettelegging for sykkel.
Men myndighetene må også skjerpe kravene til syklistene i trafikken og ellers hvor folk ferdes.
Den hensynsløse sykkelkulturen må ikke få utvikle seg videre!

 

© 2011 – 2015, https:. All rights reserved.

Comments are closed.